Rock & Roll recht uit de jukebox
Du rock & roll directement du juke-box
Rock & Roll straight from the jukebox

 

Muziek aangebracht door Luisteraars, DJ's, Artiesten / Legaten, ....
Musique fournie par des Auditeurs, DJs, Artistes/Héritages, ....
Music provided by Listeners, DJs, Artists / Legacies, ....